Privacy Statement

Qhrm! hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens onder andere op onze website en via de Qhrm! Academy.

Website Qhrm!

Als je op de website ons contactformulier invult, je inschrijft voor een training, je aanmeldt voor een bijeenkomst, online een brochure of andere publicatie van ons aanvraagt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier, aanvraag of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan. Jouw gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden verspreid. We voldoen aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (oftewel de General Data Protection Regulation). Je gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de door jou aangevraagde informatie of voor de inschrijving voor een van onze trainingen. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy statement.

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons bewaard worden, afhankelijk van de informatie die jij aan ons geeft:

 • Algemene gegevens. Denk hierbij aan je voornaam, voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam, geboortedatum en je geslacht.
 • Communicatie-gegevens zoals je e-mail adres (werk en/of privé), telefoon (werk en/of privé). En natuurlijk ook je werk en/of je privé adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, plaatnaam).
 • Zakelijke gegevens. Hieronder verstaan wij naam van organisatie waar je werkt, afdeling of locatie van de organisatie, je functienaam, vooropleiding.

Qhm! Academy 

Als je deelneemt aan opleidings- en trainingsdiensten van Qhrm! dan krijg je in een aantal gevallen toegang tot de Qhrm! Academy en kunnen de volgende gegevens worden verzameld:

 • Persoonsgegevens (hieronder valt dan alles wat je hebt ingevuld zoals man/vrouw, opleiding, NAW-gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord etc.)
 • Resultaten (breed gekozen woord) komend uit eventueel ingezette persoonlijkheidstest en assessments 
 • Evaluatie van de Qhrm! Academy.

Deze gegevens gebruiken we met de volgende doeleinden:

 • Samenstellen van gebruikersstatistieken. Hiermee kunnen wij de werking van de website en systemen optimaliseren, waarbij deze gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd
 • Voor onderzoeksdoeleinden, waarbij deze gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd
 • Aanbieden en gepersonaliseerd leveren van onze producten en diensten
 • Afhandelen van aangevraagde of verkregen informatie en het onderhouden van contacten met jou
 • Testen en verbeteren van onze producten en diensten

Bewaartermijn

Qhrm! bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor ICT dienstverlening, e-learning diensten en andere toeleveranciers op het gebied van e-HRM diensten.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Rechten omtrent persoonsgegevens

Alleen op jouw verzoek houden wij je op de hoogte van onze activiteiten en ontwikkelingen. Wanneer je niet langer mail van ons wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de link in het eerstvolgende e-mailbericht dat je van ons ontvangt. Je kunt ook een e-mail sturen naar contact@qhrm.nl of ons bellen op 085-4899290. Wil je jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen uit onze database? Ook dan kan je een e-mail sturen naar bovenstaand adres. Je gegevens worden dan naar je gemaild of gewijzigd of verwijderd. Als je je gegevens laat verwijderen stopt ook je eventuele toegang tot de Qhrm! Academy. 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover met ons contact op te nemen. Komt je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als Qhrm! zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacy statement, of in algemenere zin, vragen hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan de via contact@qhrm.nl of telefonisch op 085-4899290.